Výbušná síla

 

Schopnost využití svalové síly k rychlému pohybu se nazývá výbušnost. Je rozvíjena při takových cvičeních, kdy se atlet snaží o maximální zrychlení pohybu…

FotoVyšší úroveň obecné výbušnosti spočívá ve vrozených vlastnostech. Jedinci s těmito dispozicemi mají větší naději na úspěch v disciplínách vyžadujících její vysokou úroveň. Nemusí však úspěchu dosáhnout. Záleží totiž hodně na způsobu, jak se naučí využívat sílu, kterou ve svalech disponují, ve prospěch speciální disciplíny. Specifické zvláštnosti metodiky rozvoje výbušné síly jsou spojené se zvláštnostmi příslušné disciplíny, resp. sportovního odvětví. Rozvoj výbušné síly musí být tedy vždy spojen s nácvikem způsobu jejího uplatnění. Speciální výbušná síla je v různých disciplínách výsledkem optimálního rozložení kapacity svalového úsilí po dráze pohybu. Je velmi důležité najít optimální rozložení úsilí, které je podmíněno odpovídajícími funkcemi nervového systému. Výbušnost je tedy výrazem neuromotorické specifičnosti koordinace činnosti nervosvalového systému…

Podle Dovalila je výbušná (explozivní) síla charakteristická maximálním zrychlením při středních a nižších odporech. S tím korespondují výsledky studie výzkumných pracovníků Univerzity Athens, (Ohio, U.S.A.), kteří se snažili odpovědět na otázku: Jaké je optimální množství váhy ve dřepu a benčpresu, trénujete-li pro výbušnou sílu? Podle nich dochází k vrcholu výdeje dynamické síly mezi 50 % a 70 % maxima pro jedno opakování ve dřepu, a mezi 40 % a 60 % maxima v benčpresu…

Podle Dovalila je výbušná (explozivní) síla charakteristická maximálním zrychlením při středních a nižších odporech. S tím korespondují výsledky studie výzkumných pracovníků Univerzity Athens, (Ohio, U.S.A.), kteří se snažili odpovědět na otázku: Jaké je optimální množství váhy ve dřepu a benčpresu, trénujete-li pro výbušnou sílu? Podle nich dochází k vrcholu výdeje dynamické síly mezi 50 % a 70 % maxima pro jedno opakování ve dřepu, a mezi 40 % a 60 % maxima v benčpresu…

Podle Dovalila je výbušná (explozivní) síla charakteristická maximálním zrychlením při středních a nižších odporech. S tím korespondují výsledky studie výzkumných pracovníků Univerzity Athens, (Ohio, U.S.A.), kteří se snažili odpovědět na otázku: Jaké je optimální množství váhy ve dřepu a benčpresu, trénujete-li pro výbušnou sílu? Podle nich dochází k vrcholu výdeje dynamické síly mezi 50 % a 70 % maxima pro jedno opakování ve dřepu, a mezi 40 % a 60 % maxima v benčpresu…

Podle V.V. Kuznecova lze všechna cvičení pro rozvoj výbušné síly rozdělit do 3 skupin:
První skupina         cvičení, která se provádějí se zatížením vyšším než soutěžním. Tím se                                                rychlost pohybů snižuje a vynaložená síla zvyšuje.
Druhá skupina        cvičení, která se provádějí se zatížením nižším než soutěžním s velkou

                                  rychlostí.
Třetí skupina          cvičení, při jejichž provádění se váha zatížení rovná váze soutěžní,
                                   rychlost pohybu je maximální.Prostředky rozvoje výbušné síly
K prostředkům rozvoje výbušné síly patří různá cvičení se zatížením, při jejichž provádění se v pracovních fázích pohybu projevuje maximální zrychlení. Např. skok do výšky z místa odrazem snožmo s činkou na zádech (na výkon) s postupným zvyšováním váhy - při každém odrazu bude zrychlení maximální, i když jiné. Výbušná síla se při tomto cvičení bude projevovat do té míry, pokud váha činky dovolí dosáhnout zrychlení v pracovních fázích pohybu. Při dalším zvyšování váhy činky, když se zrychlení bez ohledu na úsilí sportovce bude blížit nule, bude cvičení již patřit do skupiny vlastních silových cvičení. Do skupiny cvičení výbušného charakteru se zařazují nejen cviky s acyklickou strukturou pohybu (skoky, vrhy, vzpírání činky nadhozem a trhem), ale i s cyklickou strukturou, při jejichž provádění je možno zachovávat téměř maximální a submaximální intenzitu (např. běh se zátěží na krátké vzdálenosti).Intenzita prováděného cvičení.

Rozvíjí-li se u sportovců vyšších výkonnostních tříd výbušná síla jen při vysoké intenzitě cvičení, vzniká nebezpečí přetrénování. Proto je dobré v tréninku střídat vysokou intenzitu s intenzitou střední a nízkou....

Obecné zásady jsou tyto:

  • 50-60% objemu cvičení určených k rychlostnímu a silovému rozvoji, jež je sportovec schopen provádět v tréninku se zachováním dané intenzity, stabilizuje rozvoj výbušné síly a ve značné míře podmiňuje zachování dosažené úrovně v daném období.
  • Růst rychlostně-silového rozvoje probíhá pomaleji, ale plynule, jestliže objem cvičení činí 70-90%.
  • Použití 90-100% objemu cvičení se submaximální intenzitou urychluje dosažení nejvyšších ukazatelů rozvoje výbušné síly.